Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tháng 3/2024

Trong tháng 2/2024, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại huyện Vĩnh Linh đạt 74,2% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến của các dịch vụ công toàn trình và một phần, đứng thứ 6/10 huyện, thị, thành phố; tỷ lệ dịch vụ công toàn trình và một phần phát sinh hồ sơ trực tuyến là 1,7%, đứng 8/10.

Tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ đầu vào trên toàn huyện đạt 89,99%, đứng 9/10, số hóa kết quả đạt 98,89%, đứng thứ 8/10; số hồ sơ chưa số hóa cao nhất toàn tỉnh với việc chưa số hóa đầu vào 137 hồ sơ, chưa số hóa kết quả 19 hồ sơ.

Cũng trong tháng 2/2024, UBND huyện Vĩnh Linh và UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 2.044 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 1.718 hồ sơ đạt 100%; đang giải quyết 326 hồ sơ.

Về triển khai thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và phát hành biên lai điện tử, tỷ lệ hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 73,6%, đứng thứ 6/10 toàn tỉnh; tỷ lệ phát hành biên lai điện tử trên phần mềm một cửa điện tử đạt 80,4%, đứng thứ 7/10.

Đánh giá chung, so với các huyện, thị, thành phố thì kết quả đạt được của huyện Vĩnh Linh về giải quyết TTHC còn thấp, đặc biệt là tỷ lệ số hóa thấp nhất trong toàn tỉnh. Một số đơn vị có kết quả thấp trong tháng 2 như: Vĩnh Chấp, Vĩnh Khê, Cửa Tùng, Vĩnh Hòa, Kim Thạch, Trung Nam.

Để nâng cao các chỉ số cải cách thủ tục hành chính trong tháng 3 và những tháng tiếp theo, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu thủ trưởng các phòng chuyên môn tăng cường công tác chỉ đạo công chức, viên chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thanh toán trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác số hóa hồ sơ và kết quả trong giải quyết TTHC về đất đai, vì số lượng hồ sơ phát sinh nhiều làm ảnh hưởng chung đến kết quả của huyện.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo quyết liệt các bộ phận đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trong việc thanh toán trực tuyến, số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

BBT

Bài viết liên quan