Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC.

Các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg nghiêm túc, hiệu quả, toàn diện; khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi, lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định gây bức xúc, làm mất lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

BBT

Bài viết liên quan