Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, gắn với 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, huyện Vĩnh Linh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực.

Trước hết đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, theo chỉ đạo của Huyện ủy Vĩnh Linh, hằng năm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Linh mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, chính trị cho đông đảo cán bộ và đoàn viên, thanh niên. Trung bình mỗi năm có từ 300 - 350 người tham gia; đảm bảo 100% cán bộ đoàn được trang bị đầy đủ khi chỉ đạo hoạt động đoàn.

Đội ngũ cán bộ đoàn ở huyện Vĩnh Linh từng bước được nâng cao về chất lượng theo Quy chế 289 ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đến nay từ huyện đến cơ sở, về chuyên môn có 59 cán bộ đoàn đã hoàn thành chương trình đại học; 5 người đang học đại học; 6 người hoàn thành chương trình sau đại học.

Về chính trị, cán bộ cơ quan chuyên trách 100% có trình độ chính trị sơ cấp trở lên; 30 bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở có trình độ trung cấp hoặc đang học trung cấp chính trị, chiếm 55,6%. Cấp chi đoàn có 74 bí thư chi đoàn có trình độ đại học, cao đẳng/149 bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư toàn huyện.

Việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ trẻ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/HU của Huyện ủy Vĩnh Linh. Nhiệm kỳ 2005 - 2010, huyện Vĩnh Linh có 32 cán bộ đoàn được bầu vào cấp ủy đảng các cấp. Nhiệm kỳ 2010 - 2015 có 38 người, tăng 6 người so với nhiệm kỳ trước; 40 cán bộ đoàn thanh niên tham gia đại biểu HĐND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2011 - 2016, chiếm 17,3%.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 29 cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị tham gia cấp ủy các cấp; 54 người tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhiều bí thư đoàn được cấp ủy đảng, chính quyền bố trí chuyển công tác sau khi kết thúc nhiệm kỳ, trong đó một số người được tín nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Từ sự quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, đội ngũ cán bộ trẻ ở huyện Vĩnh Linh ngày càng phát huy khả năng, sở trường, cống hiến và trưởng thành.

Hiện nay huyện Vĩnh Linh có 42 cơ sở đoàn, 18 hội LHTN xã, thị trấn; 291 chi đoàn, 3.956 đoàn viên sinh hoạt thường xuyên; 4.686 thanh niên sinh hoạt trong 167 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm. Ban Chấp hành Huyện đoàn có 20 người, Ban Thường vụ Huyện đoàn có 6 người.

Huyện đoàn Vĩnh Linh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn luôn tích cực, chủ động trong phát huy vai trò, nhiệm vụ, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Huyện Vĩnh Linh xác định trong xu thế hội nhập, thanh niên và công tác thanh niên tiếp tục có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về cán bộ trẻ để nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ đoàn từ cơ sở đến huyện.

Theo đó thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn, nhất là vấn đề bố trí cán bộ, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ưu tiên cán bộ trẻ có năng lực đưa vào quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng.

Quan tâm đúng mức việc đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ cán bộ đoàn, hội, cán bộ cấp cơ sở. Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên.

Tạo điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích thanh niên chủ động học tập, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị bằng nhiều loại hình đào tạo để tự chuẩn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan