Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, yêu cầu giai đoạn 2015-2021 và giai đoạn 2022-2025 huyện Vĩnh Linh phải giảm mỗi giai đoạn tối thiểu 10% so với số giao năm 2015 và năm 2021.

Theo đó, UBND huyện đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn từ năm 2015- 2021 và được UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 22/7/2016, cắt giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022- 2025 tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 30/6/2022.

Giai đoạn 2015- 2021, huyện đã thực hiện tinh giản 91 viên chức sự nghiệp, đạt 62,3% so với chỉ tiêu; Giai đoạn 2022- 2025, theo Đề án, từ năm 2022- 2025 UBND huyện phải cắt giảm 170 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trong năm 2022, UBND huyện đã thực hiện đã cắt giảm 10 người so với năm 2021; năm 2023, cắt giảm 16 người; năm 2024 cắt giảm 7 người so với năm 2023.

Thực hiện nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan