Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia" năm 2023

Ngày 10/3/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia" năm 2023.

 

 

 

Bài viết liên quan