Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bố trí trên 27,25 tỷ đồng để thực hiện Đề án “Phát triển KT-XH, xây dựng NTM 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021- 2025”

Ngày 27/3/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021-2025” năm 2024.

UBND huyện yêu cầu các ban ngành, địa phương liên quan bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện và Đề án xây dựng huyện nông thôn mới, Kế hoạch của UBND huyện Vĩnh Linh để kịp thời tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Huyện Vĩnh Linh phấn đấu đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người/năm ở 3 xã đạt 58- 60 triệu đồng, tăng 108% so với năm 2020; tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân 3 xã giảm 22,79%, trong đó xã Vĩnh Ô giảm còn 14,1%, Vĩnh Khê giảm còn 7,06%, Vĩnh Hà giảm còn 8,86%.

Huyện tập trung nguồn lực để hỗ trợ 3 xã miền núi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt, gồm: xoá thêm 100% nhà ở tạm bợ cho các hộ nghèo; 100% hộ gia đình có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được các dịch bệnh nguy hiểm. Hoàn thành theo kế hoạch thực hiện Đề án Bố trí ổn định dân cư từ nơi nguy cơ sạt lở đến tập trung tại vùng Cù Bạc, xã Vĩnh Ô.

Năm 2024, huyện Vĩnh Linh cũng đã bố trí số vốn trên 27,25 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, huyện, đầu tư công, các Chương trình MTQG để thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021- 2025”.

BBT

Bài viết liên quan