Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan