Quy Hoạch - Định Hướng - Huyện Vĩnh Linh

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện Vĩnh Linh về phát triển ngành Công nghiệp huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Vĩnh Linh có trên 510 hécta đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Thống kê đến nay, tại huyện Vĩnh Linh có 14/18 xã, thị trấn có đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, còn gọi là đất 5% với tổng diện tích trên 510 hécta. Trong đó, một số địa phương có diện tích đất 5% lớn như: Vĩnh Hòa gần 90,4 hécta, Kim Thạch 85 hécta, Vĩnh Sơn 60 hécta, Hồ Xá 35,2 hécta…...

Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Trị

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là công cụ, thước đo quan trọng để đánh giá mức độ thuận lợi về môi trường đầu tư, đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố. PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần: gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; chi phí thời gian;...

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng năm 2023.

Kế hoạch hành động Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Vĩnh Linh năm 2023

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vĩnh Linh

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nghĩ dưỡng EDEN CHARM tại xã Vĩnh Thái

Kết quả khảo sát bước đầu về mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức khảo sát thực địa và lấy ý kiến từ cơ quan chuyên môn và các địa phương liên quan về phương án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, nhằm đảm bảo cho việc xây dựng thị trấn...

Tin đã đưa

« 1 2 3 4