Quy Hoạch - Định Hướng - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

CÔNG VĂN: Tham gia ý kiến với dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (lần 4).

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

QUYẾT ĐỊNH: Giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách huyện quản lý

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch đấu giá QSD đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2023

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 »