Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ chi tiết nguồn thu sử dụng đất năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023 (đợt 10)

KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

BÁO CÁO: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v tặng thưởng công trình cho xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022

BÁO CÁO: Kết quả thực hiện Thông báo số 133/TB-UBND về Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Vĩnh Linh năm 2023

CÔNG VĂN: Khắc phục hạn chế sau chấm điểm xác định mức độ HTNV của huyện lần 1

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh ngày 15/12/2023

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” các thôn xã Vĩnh Hà năm 2023

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện xây dựng nông thôn mới

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »