Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Nữa nhiệm kỳ kết nạp trên 300 đảng viên mới

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện Vĩnh Linh kết nạp được trên 300 đảng viên mới, đạt 46,5% kế hoạch cả nhiệm kỳ.

Để hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới trong nữa nhiệm kỳ còn lại, huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên mới có chất lượng. Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bãi ngang ven biển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về thành lập tổ chức Đảng và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; đề án của Tỉnh ủy về thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Huyện Vĩnh Linh cũng đã có kiến nghị với tỉnh về điều chỉnh 1 chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3- 4% tổng số đảng viên, tương đương với 270- 360 đồng chí/năm.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan