Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Tiến hành tiết kiệm, rà soát, cắt giảm các khoản chi ngân sách nhà nước năm 2023

Trước dự báo tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, UBND huyện Vĩnh Linh đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường chống thất thu ngân  sách và thu hồi nợ đọng thuế.

Tuy nhiên, để chủ động trong việc quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước trong trường hợp hụt thu ngân sách xảy ra, những tháng còn lại cuối năm, UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí được giao, tiến hành rà soát, cắt giảm các khoản chi ngân sách chưa thực sự cần thiết.

Cụ thể đối với chi đầu tư phát triển, các chủ đầu tư tăng cường công tác giải ngân ngồn vốn, khẩn trương  rà soát, đề xuất điều chuyển nguồn vốn đối với các dự án kế hoạch vốn năm 2023 không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết vốn sang dự án có khả năng giải ngân cao để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với các dự án khởi công mới được bố trí từ nguồn thu đấu giá QSD đất năm 2023, các chủ đầu tư chưa thực hiện khởi công khi chưa được nhập dự toán Tabmis thì chủ động rà soát, điều chỉnh thời gian thực hiện của các dự án, đề xuất chuyển các dự án sang bố trí vốn và thực hiện năm sau.

Đối với chi thường xuyên, các đơn vị sử dụng ngân sách nghiêm túc sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí được giao dự toán từ đầu năm, tiến hành rà soát, cắt giảm các khoản chi ngân sách chưa thực sự cần thiết. Tạm dừng bố trí cho các nhiệm vụ chi từ nguồn dự phòng ngân sách, trừ các khoản chi ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.., các nhiệm vụ cấp bách về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cấp bách không thể trì hoãn khác.

Các xã, thị trấn chủ động rà soát lại nguồn thu trong năm 2023 để lên phương án xử lý hụt thu theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

BBT

Bài viết liên quan