Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của huyện Vĩnh Linh

Thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo Tổ Xây dựng báo cáo huyện nông thôn mới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của huyện Vĩnh Linh.

Để có cơ sở hoàn thiện báo cáo, trình UBND tỉnh thẩm tra, UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQVN, các Tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của huyện Vĩnh Linh.

Văn bản góp ý của Ủy ban MTTQVN, các Tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã và Nhân dân trên địa bàn huyện xin vui lòng gửi về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện) trước ngày 13/4/2024 để tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo.

* Xem chi tiết dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của huyện Vĩnh Linh tại đây!

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan