Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh: Tập huấn triển khai xây dựng mô hình công dân học tập

Trong 2 ngày 9 và 10/3/2023, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021- 2030 cho các thành viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện; đại diện Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị, phòng ban, đoàn thể cấp huyện.

Trong chương trình tập huấn, Hội Khuyến học huyện đã triển khai Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 6/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; Quyết định số 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của Hội Khuyến học Việt Nam về ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021- 2030; hướng dẫn tự chấm điểm “Công dân học tập” trên phần mềm.

Theo đó, việc đánh giá, công nhận công dân học tập dựa vào 3 tiêu chí khung, gồm: năng lực tự học, học tập suốt đời; năng lực sử dụng công cụ học tập, làm việc và năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội.

Bộ tiêu chí đánh giá áp dụng cho 3 nhóm đối tượng, gồm: dùng cho nông dân và lao động nông thôn; dùng cho công nhân, lao động tiểu thủ công, thợ sửa thiết bị gia dụng, lao động tự do... và dùng cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp...

Sau lớp tập huấn này, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai đến Hội Khuyến học các xã, thị trấn. Đồng thời chọn đơn vị ở cơ sở làm điểm về triển khai xây dựng mô hình công dân học tập, cũng như tổ chức đánh giá, xếp loại công dân học tập.

PV

Bài viết liên quan