Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Những năm qua, hoạt động xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản, giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, hỗ trợ cho hoạt động quản lý nhà nước, giữ vững ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đến nay, huyện Vĩnh Linh đã công nhận hương ước, quy ước của 149/149 thôn, bản, khu phố trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như nội dung của một số bản hương ước, quy ước còn sơ sài, do chỉ căn cứ vào hướng dẫn chung để xây dựng quy ước, vì vậy những đặc điểm của thôn, bản, khu phố không được đề cập trong quy ước nên khó có sức thuyết phục, chưa phát huy được sức mạnh của thôn, bản, khu phố.

Thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân về việc xây dựng, duy trì, thực hiện hương ước, quy ước; quan tâm rà soát toàn diện công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế những hương ước, quy ước có nội dung chưa phù hợp pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục; bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, thống nhất, đồng bộ và phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực chỉ đạo tăng cường lồng ghép việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các phong trào, cuộc vận động khác do Trung ương, địa phương phát động.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện hương ước, quy ước dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt; vận động cán bộ, đảng viên, trưởng các dòng họ gương mẫu thực hiện hương ước, quy ước. Bảo đảm cho hương ước, quy ước phát huy vai trò là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ pháp luật trong điều chỉnh các mối quan hệ trong nội bộ của cộng đồng trước yêu cầu thực tiễn hiện nay về quản lý xã hội và thực thi Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Linh tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia giám sát, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đặc biệt là những hương ước, quy ước có dấu hiệu xâm phạm hoặc hạn chế các quyền con người, quyền công dân.

BBT

Bài viết liên quan