Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đánh giá, rà soát mức lương tối thiểu vùng

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Các đơn vị tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP. Trong đó, đối với lương tối thiểu theo tháng áp dụng trên địa bàn huyện là 3.250.000 đồng/tháng; đối với lương tối thiểu theo giờ áp dụng trên địa bàn huyện là 15.600 đồng/giờ.

UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang trả lương theo mức lương tối thiểu cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đánh giá việc triển khai thực hiện mức lương tối thiểu. Trong đó chú trọng triển khai quy định tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận khác có lợi hơn cho người lao động theo quy định tại khoản 3, điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, nhất là thỏa thuận về trả lương cho người lao động làm công việc đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Đồng thời, các đơn vị đánh giá khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động.

BBT

Bài viết liên quan