Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh triển khai xây dựng “Địa bàn 3 tốt” trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý giai đoạn 2023- 2025

Ngày 23/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh triển khai Kế hoạch xây dựng “Địa bàn 3 tốt” trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý giai đoạn 2023- 2025. Qua đó nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng, giữ vững và nhân rộng “Địa bàn 3 tốt”, gồm: Phong trào tốt- Quản lý tốt- Đấu tranh tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện.

Với phương châm xây dựng “Địa bàn 3 tốt” phải lấy phòng ngừa là chính, từ đó làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân; kết hợp triển khai quyết liệt việc “chặn cung, giảm cầu”, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý, tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai, công tác tái hòa nhập cộng đồng, từng bước tạo lập, giữ vững và mở rộng “Địa bàn 3 tốt".

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng Công an làm nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện và phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, huy động hiệu quả sự phối hợp của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao vai trò của người có uy tín tại cộng đồng dân cư trong phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng “Địa bàn 3 tốt” trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.

* Xem Kế hoạch xây dựng “Địa bàn 3 tốt” tại đây!

BBT

Bài viết liên quan