Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Cấp bổ sung trên 15,6 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 cho các đơn vị trường học

Thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đã ký Quyết định về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 cho các đơn vị trường học thuộc huyện quản lý với tổng số tiền trên 15,6 tỷ đồng.

Trong đó, 22 trường thuộc khối mầm non được cấp bổ sung kinh phí trên 4,8 tỷ đồng; 15 trường khối tiểu học được cấp bổ sung kinh phí trên 5,5 tỷ đồng; cấp trên 5,2 tỷ đồng cho 15 trường của khối trung học cơ sở. Nguồn kinh phí bổ sung trích từ mục Nguồn cải cách tiền lương chưa phân bổ tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Linh chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trường học lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng chế độ, quy định của Nhà nước.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan