Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

HĐND huyện Vĩnh Linh tổ chức kỳ họp lần thứ 17

Ngày 27/10/2023, HĐND huyện Vĩnh Linh tổ chức kỳ họp lần thứ 17, khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là kỳ họp chuyên đề thứ 5 trong năm 2023.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Vĩnh Linh tập trung vào nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu theo tinh thần Nghị quyết số 96/2023 của Quốc hội và Công văn số 599/2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Từ đó giúp cho người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đồng thời làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trong các giai đoạn tiếp theo.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan