Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v tiếp tục đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân và Định danh điện tử trên địa bàn huyện

* Xem chi tiết nội dung Công văn tại đây!

 

Bài viết liên quan