Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan