Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Y tế huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan