Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai

Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các TTHC về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.

Quý 1/2022, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Linh đã tiếp nhận 408 hồ sơ đất đai, 18 hồ sơ mang sang từ năm 2021. Trong đó đã giải quyết được 347 hồ sơ, 28 hồ sơ đang xử lý, 51 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện.

Để đạt được kết quả này, đơn vị, cơ quan chuyên môn đã tích cực phối hợp với nhau trong giải quyết công việc; ứng dụng công nghệ thông tin vào trao đổi, liên hệ khi giải quyết thủ tục; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định, quy trình về thời hạn giải quyết đối với từng loại hồ sơ.

Bên cạnh đó, UBND huyện còn tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về dịch vụ hành chính công trực tuyến; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan