Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”

Ngày 14/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024”.

Đối tượng dự thi là UBND các xã, thị trấn, mỗi đơn vị bắt buộc có ít nhất 1 tác phẩm dự thi, tối đa không quá 2 tác phẩm. Ban Tổ chức khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn huyện tham gia dự thi, tối đa 2 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi được thực hiện bằng video clip, phóng sự ngắn hoặc ghi hình tiểu phẩm, sân khấu hóa, hình ảnh thực tế, hoạt hình... với nội dung tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC; tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị, trong ứng dụng đời sống. Mỗi video/phóng sự đảm bảo tối thiểu 5 phút, tối đa không quá 10 phút.

Về thời gian dự thi, các đơn vị, tập thể, cá nhân bắt đầu thực hiện việc xây dựng video clip, phóng sự từ ngày ban hành Kế hoạch này đến hết ngày 20/6/2024. Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 25/6/2024.

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ duyệt nội dung, hình thức và đăng tải trên fanpage do Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể dục thể thao huyện thành lập để tổ chức bình chọn trực tuyến. Giải thưởng gồm: giải do Ban Giám khảo chấm và giải được bình chọn nhiều nhất trên trang Fanpage “Đài Truyền thanh Vĩnh Linh”.

* Xem chi tiết Kế hoạch triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”.

BBT

Bài viết liên quan