Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 27/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản yêu cầu đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2024.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát nhiệm vụ theo các Kế hoạch về CCHC, kiểm soát TTHC, cải cách TTHC… để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ. Báo  cáo  kết  quả khắc  phục  các  tồn  tại,  hạn  chế trong  công tác  CCHC 6 tháng đầu năm 2024.

Các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủtục hành chính trên môi trường điện  tử theo quy định  tại  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; đẩy  mạnh thực hiện số hóa hồsơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến, hồ sơ trực tuyến.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư. Tăng cường áp dụng chữ ký số của đơn vị và lãnh đạo đơn vị; kết thúc triệt để các văn bản đến chờ xử lý trên Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tạo hồ sơ công việc, lưu trữ điện tử hoàn thành chậm nhất ngày 13/6/2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo CB,CCVC thực hiện việc bổ sung, rà soát việc cập nhật thông tin CB,CCVC và thông tin đơn vị lên hệ thống đảm bảo đầy đủ và chính xác.

Các cơ quan chuyên môn: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính -Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cam kết nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024 với Chủ tịch UBND huyện theo nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan, đơn vị từ đầu năm.

BBT

Bài viết liên quan