Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thêm 26 hộ đăng ký xây dựng vươn mấu nông thôn mới năm 2023

Năm 2022, huyện Vĩnh Linh có 28 vườn hộ gia đình đăng ký đề nghị xét công nhận vườn mẫu nông thôn mới. Trên cơ sở hồ sơ do UBND các xã trình, Hội đồng thẩm định vườn mẫu huyện đã tổ chức thẩm định thực tế mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí vườn mẫu theo Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

Kết quả thẩm định, huyện Vĩnh Linh có 24 vườn hộ gia đình tại các xã: Kim Thạch, Hiền Thành, Trung Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Giang, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy đảm bảo đạt 5/5 tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới  theo quy định. Các vườn được công nhận đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới là những vườn tiêu biểu, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, mang lại thu nhập cao, ổn định cho các hộ gia đình.

Năm 2023, trên địa bàn huyện tiếp tục có 26 vườn hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn 10 xã: Hiền Thành, Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang, Vĩnh Long, Kim Thạch, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Trung Nam.

Xây dựng vườn mẫu có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao thu nhập, xây dựng môi trường sống nông thôn lành mạnh. Chính vì vậy, huyện Vĩnh Linh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hương dẫn và khuyến khích bà con chuyển những diện tích đất vườn sản xuất kém hiệu quả, sang xây dựng vườn mẫu với những loại cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế cao gắn liền với sử dụng khoa học kỹ thuật để vừa nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, vừa tạo cảnh quan môi trường, hướng tới mục tiêu đưa nông thôn trở thành “nơi đáng sống”.

Bên cạnh đó, đối với các vườn đã đạt, huyện Vĩnh Linh yêu cầu duy trì và nâng cấp chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt chuẩn, góp phần xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan