Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hướng dẫn, giám sát Công ty Sông Hiền CNF thực hiện Dự án tại khu du lịch sinh thái Rú Lịnh đảm bảo đúng quy định

Sau khi nhận thông tin phản ảnh từ cơ sở về việc thực hiện Dự án tại Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh của Công ty TNHH TMDV Du lịch Sông Hiền CNF,  ngày 27/3/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các ban ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát Công ty TMDV Du lịch Sông Hiền CNF thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Công ty TMDV Du lịch Sông Hiền CNF hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi triển khai xây dựng các hạng mục theo đúng quy hoạch và tiến độ được phê duyệt theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh; giao Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh hướng dẫn Công ty thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng Rú Lịnh đảm bảo theo đúng quy định; giao phòng Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn Công ty thực hiện đảm bảo theo đúng quy định về Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường.

UBND huyện giao UBND các xã Vĩnh Hoà, Hiền Thành phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty TMDV Du lịch Sông Hiền CNF để có báo cáo UBND huyện theo thẩm quyền khi phát hiện có hoạt động gì ảnh hưởng đến hiện trạng rừng Rú Lịnh, gây ảnh hưởng môi trường hay các vấn đề khác theo quy định hiện hành; đồng thời chỉ đạo BQL Bảo vệ và Phát triển rừng của xã, Tổ chữa cháy phòng cháy rừng, Tổ đội quần chúng bảo vệ rừng của xã cùng phối hợp với Công ty TMDV Du lịch Sông Hiền tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng Rú Lịnh.

UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị Công ty TMDV Dịch vụ Sông Hiền CNF hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi triển khai xây dựng các hạng mục theo đúng quy hoạch và tiến độ được phê duyệt theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý bảo vệ khu rừng đặc dụng Rú Lịnh theo đúng quy định.

Được biết, Dự án “Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh” được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 24/03/2016; được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 22/11/2022, diện tích dự kiến sử dụng là 137,3328 ha gồm đất được thuê là 36,2328 ha và diện tích rừng được thuê để phục vụ du lịch dưới tán rừng là 101,1 ha; tiến độ thực hiện dự án từ Quý IV/2022 đến tháng 5/2024.

BBT

Bài viết liên quan