Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT; UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, thị trấn; khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường;

Các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm ra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng thẩm quyền; báo cáo UBND huyện kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh đình chỉ hoạt động đối với các trang trại thường xuyên gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.           

Đồng thời thực hiện việc kiểm tra, rà soát, hướng dẫn thực hiện xử lý môi trường đối với các trang trại quy mô nông hộ trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, quy hoạch các vùng chăn nuôi phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

BBT

Bài viết liên quan