Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vĩnh Linh, UBND huyện Vĩnh Linh thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với những nội dung sau:

Địa điểm công khai: Trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh (số 01, đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị); Trên Cổng thông tin điện tử của huyện (http://vinhlinh.quangtri.gov.vn); trụ sở UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

Thời gian công khai: Kể từ ngày 24/4/2023. Hồ sơ công bố công khai gồm có: Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vĩnh Linh.

* Xem chi tiết Quyết định số 763/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại đây!

BBT

Bài viết liên quan