Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2025) huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan