Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Từ ngày 1/10 - 20/10/2023, huyện Vĩnh Linh tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Mục đích của Ngày Chuyển đổi số quốc gia nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị và địa phương về lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, gắn với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ từ huyện đến cơ sở và của toàn dân nhằm triển khai kế hoạch chuyển đổi số đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh các hoạt động phục vụ chuyển đổi số, bao gồm: Tăng cường  công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để triển khai sâu rộng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan