Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hiển thị căn cước điện tử trên VNeID từ 1/7/2024

Nghị định 69/2024 có hiệu lực từ 1/7 quy định về định danh và xác thực điện tử. Từ 1/7, người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được hiển thị căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID.

Theo thông tin được nêu trong Nghị định 69/2024 có hiệu lực từ 1/7 quy định về định danh và xác thực điện tử, người có căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện ích trên tài khoản VNeID của công dân. Hình thức hiển thị của căn cước điện tử sẽ do Bộ trưởng Công an quy định.

Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an có trách nhiệm tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho công dân thông qua ứng dụng định danh quốc gia kể từ 1/7.

Căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện ích của ứng dụng định danh quốc gia thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử của công dân.

Căn cước điện tử được cấp cùng với việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân và thực hiện theo trình tự, thủ tục.

Việc sử dụng căn cước điện tử thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước còn hiệu lực trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định hình thức thể hiện của căn cước điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia.

Theo đó, người được cấp căn cước điện tử thực hiện yêu cầu khóa căn cước điện tử trực tiếp tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước công an cấp tỉnh, công an cấp huyện nơi gần nhất hoặc thông qua ứng dụng định danh quốc gia theo mẫu TK03.

Cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa căn cước điện tử ngay sau khi nhận được yêu cầu khóa của công dân trên hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia của cá nhân được sử dụng đến hết ngày 30/6.

Từ 1/7, người dân sẽ sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của các bộ, ngành như cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Công an.

Bài viết liên quan