Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư ở huyện Vĩnh Linh

Thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội  trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ.

Huyện ủy Vĩnh Linh bế giảng lớp sơ cấp chính trị.

Vĩnh Linh là một địa bàn rộng với 15 xã và 3 thị trấn, dân số trên 93.000 người.  Đảng bộ huyện có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 9.000 đảng viên, đông nhất trong toàn tỉnh. Chỉ thị 23 được huyện triển khai thực hiện sâu rộng bắt đầu từ các tổ chức Đảng. Trong đó công tác tuyên truyền được chú trọng hàng đầu với các nội dung tập trung vào việc cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền được tổ chức Đảng địa phương thực hiện đa dạng, phong phú thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, đoàn thể, họp thôn, tổ dân phố, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương hay thông qua các hội thi, hội nghị, hội diễn... Kết quả triển khai học tập có trên 96% cán bộ đảng viên và trên 94% hội viên, đoàn viên tham gia.

Xác định việc tổ chức thực hiện và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhnhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề và hướng dẫn các đơn vị, tổ chức  triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 23 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Song song với đó, các cấp ủy Đảng cũng đã đạo tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận, khai thác và sử dụng các tư liệu, tài liệu theo đúng quy định để phục vụ cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thể hiện quyền dân chủ trong việc tham gia thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến. Qua đó, phát huy tối đa trí tuệ của tập thể, góp phần quan trọng trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Từ năm 2018-2022, toàn huyện đã có 125 đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ cở và 15 đề tài sáng kiến cấp tỉnh được thực hiện và áp dụng đem lại hiệu quả cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, đều ban hành kế hoạch và hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán; nhất là đối với cán bộ diện quy hoạch nguồn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được thực hiện phù hợp với từng đối tượng theo hướng dẫn của cấp trên và việc tổ chức học tập quán triệt triển khai theo  tinh thần đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, viết thu hoạch, đánh giá kết quả học tập theo hướng thực chất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Giai đoạn 2018-2022, đã có 15 đồng chí được tạo điều kiện, cử đi đào tạo hệ Cao cấp và 213 đồng chí đào tạo hệ trung cấp Lý luận chính trị; huyện tổ chức 111 lớp đào tạo bồi dưỡng cho gần 8.300 lượt học viên; ngoài ra có 12 lớp bồi dưỡng hè cho gần 4.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục; 81 lớp cập nhật kiến thức cho gần 9.260 lượt cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5; 28 lớp học tập Nghị quyết cho hơn 4.130 lượt cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 23, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động nắm bắt tình hình, đưa nội dung kiểm tra, giám sát  viện thực hiện Chỉ thị vào chương trình công tác hàng năm của địa phương; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết. Cụ thể, trong 5 năm qua BTV Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức được 33 cuộc kiểm tra. Đồng thời huyện cũng xác định lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến như phong trào “thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “vận động nhân dân hiến đất, tường rào để làm đường giao thông”, những điển hình trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19...

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư, việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại huyện Vĩnh Linh đã từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình đó, huyện cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm và nhìn nhận được những vấn đề đặt ra trong thời gian tới. Đó là bài học về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của mỗi cá nhân trong thực hiện các nội dung của Chị thị; công tác nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị cần không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn phương phức để phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của từng người; cần phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, nhất là từ cơ sở; phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên và giảng viên trong nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến lý luận chính trị. Đây chính là những cơ sở quan trọng để huyện tiếp tục đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong những giai đoạn tiếp theo.

Phương Nga

Bài viết liên quan