Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu

HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, kỳ họp thứ 17 diễn ra vào ngày 27/10/2023 vừa có Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu ra, gồm những chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện.

Kết quả, có 13 người có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao từ trên 80% đến 100%, trong đó có 3 người đạt số phiếu tín nhiệm cao 100%; có 6 người có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao từ trên 53% đến dưới 80%.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm. Từ đó giúp người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu ra thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đồng thời, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

BBT

Bài viết liên quan