Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đạt hiệu quả cao

Ngày 2/4/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu các Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Các đơn vị tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác trọng tâm số 127/CTr-UBND  và  Chương trình  hành động số 128/CTr-UBND  ngày 17/01/2024 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2024.

Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, từng quý để tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ hoặc hoàn thành dứt điểm, báo cáo UBND huyện theo đúng thời gian quy định. Có giải pháp kịp thời, hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dàivà các khó khăn, vướng mắc liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, nhất là các dự án, công trình trọng điểm để đảm bảo việc khởi công, triển khai thi công đáp ứng kế hoạch đề ra. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

Các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng lộ trình, tiến độ đã đề ra.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan huy động nguồn lực, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, trong đó tập trung đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác GPMB, nhất là các là các công trình trọng điểmnhư:Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Các phòng ban, đơn vị, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện theo lĩnh vực được phân công quản lý, chủ động tham mưu phối hợp với các sở, ban ngành liên quan trong việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND  huyện Vĩnh Linh yêu  cầu Thủ  trưởng  các phòng,  ban,  ngành, Chủ  tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2024, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021- 2025.

BBT

Bài viết liên quan