Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 -2030”

Ngày 21/9/2022, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021- 2030” theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để mọi công dân phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.

Huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu đến năm 2025: 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở được học tập quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 40% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 60% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 70% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Mục tiêu đến năm 2030, huyện Vĩnh Linh tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp trong huyện để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện mô hình “Công dân học tập” nhằm thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, tiến độ thực hiện, bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Chương trình 677 của Thủ tướng Chính phủ; Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

*Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!

BBT

Bài viết liên quan