Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Truyền thông giảm nghèo đa chiều tại các xã miền núi khó khăn

Trong 2 ngày 22 và 23/11/2022, Phòng LĐTB&XH huyện Vĩnh Linh đã tổ chức các hội nghị truyền thông giảm nghèo đa chiều cho các hộ  nghèo, cận nghèo tại các xã miền núi Vĩnh Khê và Vĩnh Ô.

Tại các hội nghị, Phòng LĐTB&XH huyện đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện chủ trương giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Định hướng cho người dân tham gia và thụ hưởng các chương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; hướng dẫn các hộ nghèo, cận nghèo về kiến thức, kinh nghiệm sản xuất. Tiến hành đối thoại, giải đáp các thắc mắc của người dân về các chính sách  giảm nghèo bền vững. Chia sẻ những tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn các xã.

Thông qua đó giúp người dân nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về giảm nghèo bền vững. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với  công tác giảm nghèo đa chiều; khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo của người dân. Đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng, trợ giúp pháp lý, huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả  trong công đồng dân cư.

Phương Nga

Bài viết liên quan