Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội Khuyến học Kim Thạch: Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 22/12/2022, Hội Khuyến học xã Kim Thạch tổ chức sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, hoạt động Trung tâm HTCĐ giữa nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu bổ sung Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2020- 2025.

Năm 2022 là năm giữa nhiệm kỳ 2020- 2025 của Hội Khuyến học, cũng là thời kỳ đầu xã Kim Thạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị.

Bám sát phương châm 3 cần: “Tham mưu tốt - Trách nhiệm cao - Liên kết rộng” và 3 xây: “Xây dựng quỹ khuyến học là nhiệm vụ then chốt - Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ trọng tâm - Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên là nền tảng”, Hội Khuyến học xã Kim Thạch đã tập trung xây dựng tổ chức với 32 chi hội, tổng số 1.754 hội viên đạt 25,8% tổng số người dân.

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã đã huy động được nguồn quỹ trên 86 triệu đồng; đã kịp thời khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao với số tiền gần 73 triệu đồng. Các thôn huy động khen thưởng cho hơn 1.000 lượt học sinh vượt khó học giỏi của các cấp học với số tiền trên 200 triệu đồng. Các dòng họ huy động từ nguồn đóng góp của con cháu 250 triệu đồng để khen thưởng học sinh trong dòng họ đạt thành tích cao. Các trường học trên địa bàn đã huy động các nguồn lực tài trợ, nguồn xã hội hóa và các nguồn khác với số tiền 215 triệu đồng để khen thưởng hơn 1.000 lượt giáo viên và học sinh có thành tích.

Nữa nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã phối hợp với Trung tâm HTCĐ mở được 43 lớp về chăn nuôi trồng trọt, chăm sóc cây trồng, kinh doanh dịch vụ, tuyên truyền pháp luật về đất đai, bảo hiểm… với hơn 5.000 lượt người tham gia.

Tại hội nghị, căn cứ quy chế Hội Khuyến học đã ban hành, để đảm bảo công tác cán bộ hoạt động có tính kế thừa và lâu dài, Hội Khuyến học xã Kim Thạch đã kiện toàn, bầu bổ sung thay thế các ủy viên và bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Hội bị khuyết.

                                    Hồng Nhung- Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh

Bài viết liên quan