Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v chấn chỉnh tình trạng ném đất, đá lên tàu gây mất trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn huyện

* Xem chi tiết nội dung Công văn tại đây!

 

 

 

Bài viết liên quan