Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại  Vĩnh Linh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, địa phương đã luôn quan tâm, đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp đồng bộ và tập trung giải quyết các vụ việc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Xác định rõ phải làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân, mới lắng nghe được nguyện vọng của người dân, từ đó đưa ra phương án giải quyết phù hợp. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân cũng như các cơ quan, đơn vị và các địa phương thường xuyên hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư của dân. Tập trung giải quyết các vụ việc, nhất các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Nâng cao cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; gắn công tác tiếp dân với tuyên truyền pháp luật và các văn bản liên quan đến KNTC. Đồng thời kiện toàn ban Tiếp công dân từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác.

UBND huyện và các xã, thị trấn cũng đã phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng kế hoạch, niêm yết công khai lịch tiếp dân. Công tác tiếp công dân luôn được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng lịch, đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ đối với chủ tịch UBND huyện là hai ngày/tháng; chủ tịch UBND xã, thị trấn một ngày/tuần và làm việc dựa trên tinh thần đảm bảo khách quan, dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử; luôn tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Từ đó lắng nghe được ý kiến của Nhân dân và đưa ra hướng chỉ đạo, xử lý phù hợp ngay tại cơ sở. Qua đây khẳng định, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2022, UBND huyện tiếp 11 người/11 lượt/12 vụ; tiếp nhận 32 đơn phản ánh, kiến nghị. Các lượt công dân đến khiếu nại và phản ánh, kiến nghị có nội dung chủ yếu ở lĩnh vực: đất đai, chính sách và một số nội dung khác liên quan đến lợi ích của công dân. Sau khi nghe các kiến nghị, phản ánh với sự chủ động, tích cực, sâu sát, từ huyện đến xã, thị trấn đã xem xét giải quyết các vụ việc theo đúng quyền hạn và quy định của pháp luật, không có tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho Nhân dân và được đa số Nhân dân đồng thuận. Trong Quý 1 năm 2022, 100% đơn thư thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Tuy vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao; Một số cán bộ, công chức làm nhiệm vụ này chưa tâm huyết, kỹ năng tiếp công dân còn hạn chế; Việc nắm tình hình một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại cơ sở có lúc chưa kịp thời, còn lúng túng trong chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp.

Để nâng cáo hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC nói riêng cho cán bộ, nhân dân; tăng cường vai trò hòa giải cơ sở trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư KNTC gửi đến nhiều nơi, vượt cấp; xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về KNTC theo quy định. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân sẽ thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt luôn duy trì nề nếp công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định... Qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan