Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thẩm định văn bản

Thời gian qua, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật được xác định là nhiệm vụ quan trọng, do đó huyện Vĩnh Linh luôn quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Đức Trí cho biết, công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Phòng Tư pháp, nhất là thẩm định dự thảo quyết định của UBND huyện đã dần đi vào nề nếp, bảo đảm các quy định của pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của huyện nhằm đưa pháp luật vào đời sống và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Từ năm 2020- 2022, Phòng Tư pháp đã tiến hành thẩm định 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện; 159 quy ước, hương ước thôn, bản khóm phố. Thực hiện tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của HĐND UBND huyện. Kết quả công tác rà soát, kiểm tra, thẩm định văn bản hàng năm đạt 100% kế hoạch đề ra.

Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Đức Trí cho biết thêm: “Thời gian tới, để công tác kiểm tra, xử lý văn bản tiếp tục đạt được hiệu quả cao, Phòng Tư pháp huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho UBND huyện nhằm triển khai thực hiện các kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát, thẩm định VBQPPL. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ cho đội ngũ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL ở địa phương”.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan