Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày 27/2/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ năm 2023.

Đề án Văn hóa công vụ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện tập trung thực hiện 4 nhóm nội dung, gồm: Tinh thần, thái độ làm việc; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; Chuẩn mực đạo đức, lối sống; Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện đối với việc thực hiện văn hóa công vụ. Từ đó góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương, đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nêu gương và chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ năm 2023. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả, đúng tiến độ, nhiệm vụ được phân công, gắn văn hóa công vụ với nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan hành chính thuộc huyện.

* Xem chi tiết Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ năm 2023 tại đây!

BBT

Bài viết liên quan