Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh triển khai kế hoạch CCHC nhà nước năm 2023

Ngày 18/1/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

Năm 2023, nhiệm vụ CCHC huyện Vĩnh Linh vào các nội dung: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế, thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ; tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; Duy trì nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Quản trị hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính (SIPAS).

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong cải cách hành chính gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trọng tâm công tác cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên; xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời bố trí đủ nguồn lực và có giải pháp triển khai cụ thể để đảm bảo triển khai có hiệu quả kế hoạch này.

BBT

Bài viết liên quan