Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91,6%

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, cá nhân.

Tính đến ngày 30/11/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện tiếp nhận 39.410 hồ sơ. Trong đó, có 36.103 hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn, đạt tỷ lệ 91,6%. Hồ sơ đang giải quyết: 389 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1 %; Hồ sơ trễ hạn: 2.918 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 7,4 %. Đồng thời, thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá của 23.336 người dân đạt tỉ lệ 59,8 %.

Nhiệm vụ thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức; cải cách thủ tục hành chính; đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị tại các Bộ phận một cửa điện tử, một cửa liên thông... Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện Vĩnh Linh trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan