Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công nhận 9 sáng kiến, giải pháp cấp huyện trong lĩnh vực CCHC năm 2022

Ngày 18/11/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định công nhận các sáng kiến, giải pháp trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 cho 9 cá nhân là công chức Tư pháp- Hộ tịch, Văn phòng- Thống kê của 7 xã, thị trấn thuộc huyện.

Năm nay, toàn huyện có 9 địa phương tham gia đánh giá các sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC. Theo đánh giá của Hội đồng chấm, công nhận sáng kiến CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2022, nhiều sáng kiến, giải pháp hay và sát với tình hình thực tế đã được áp dụng, triển khai có hiệu quả tại UBND các xã, thị trấn.

Một số giải pháp được Hội đồng đánh giá cao như: Giải pháp “Bộ phận Một cửa xã Vĩnh Hòa hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai” của Lê Thanh Hùng, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vĩnh Hòa; Giải pháp “Một số biện pháp nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ tại UBND xã Vĩnh Long” của Nguyễn Thị Kim Oanh, công chức Văn phòng - Thống kê xã Vĩnh Long; Sáng kiến “Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến” của Nguyễn Minh Thơm, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Trung Nam.

Các giải pháp, sáng kiến đã được áp dụng cho thấy nhiều địa phương đã quan tâm, chú trọng đến công tác CCHC. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức tích cực đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới.

PV

Bài viết liên quan