Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Qua rà soát, hiện nay tại huyện Vĩnh Linh có 178 hồ sơ trễ hẹn đối với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và 1.738 hồ sơ trễ hẹn ở Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh- Gio Linh. Trong đó, phần lớn các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Trước tình hình này, ngày 6/6/2022, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản gửi Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh- Gio Linh; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn gấp rút chỉ đạo đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 50% trở lên.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương phải báo cáo cụ thể về nguyên nhân trễ hẹn và đưa ra phương án, giải pháp khắc phục để giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định.

PV

Bài viết liên quan