Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC trên địa bàn huyện

Theo thông kê từ đầu năm đến ngày 14/10/2022, toàn huyện Vĩnh Linh chỉ có 14,72% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa. Để nâng cao tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ TTHC cấp huyện và cấp xã theo chủ trương của tỉnh kể từ ngày 15/10/2022, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn gấp rút chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ trong 3 tháng còn lại của năm 2022.

UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị đảm bảo tỷ lệ số hóa phải đạt từ 50% trở lên lượng hồ sơ phát sinh tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm về thực hiện việc số hóa hồ sơ ở bước khi tiếp nhận và đính kèm kết quả giải quyết TTHC ở tất cả các hồ sơ phát sinh trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh kể từ ngày 15/10/2022.

BBT

Bài viết liên quan