Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

Ngày 10/10/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022.

UBND huyện đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền về CCHC của cơ quan, đơn vị từ tháng 1 đến tháng 9/2022, trong đó xác định cụ thể tỷ lệ % số lượng kết quả đạt được so với số lượng kết quả sản phẩm đầu ra theo Kế hoạch. Đồng thời tích cực có giải pháp để đảm bảo thực hiện hoàn thành số lượng công việc còn lại theo Kế hoạch, trong đó chú trọng thực hiện công tác tuyên  truyền với các hình thức đa dạng  phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, đơn vị như: các bài viết trên các Trang thông tin điện tử, các chuyên mục, chuyên đề, trực báo, lồng  ghép qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, giải pháp về CCHC. Tăng cường công tác tuyên truyền các  chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; kết quả đạt được của cơ quan, đơn vị về mục tiêu, chỉ tiêu các nội dung công tác CCHC theo Nghịquyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 01/NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 5484/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số106/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2022, trong đó chú trọng tuyên truyền về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền về nội dung các bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá, chấm điểm và tình hình thực hiện tại cơ quan, đơn vị: Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR index) và Chỉ số CCHC cấp huyện; Chỉ số hài lòng của người dân, tổc hức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và tiêu chí đánh giá, chấm điểm mức hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan cấp huyện.

BBT

Bài viết liên quan