Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kết quả triển khai áp dụng sáng kiến cải cách hành chính được công nhận

Ngày 26/10/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về kết quả triển khai áp dụng sáng kiến cải cách hành chính được công nhận tại Quyết định số 4878/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện.

 

 

 

 

Bài viết liên quan