Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh rà soát 20 văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong năm 2022, huyện Vĩnh Linh đã tiến hành rà soát 20 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Kết quả, 16 văn bản còn hiệu lực; 4 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 9 văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Qua công tác rà soát cho thấy các cơ quan, đơn vị ở huyện Vĩnh Linh đã chủ động thực hiện tốt công tác xử lý văn bản QPPL sau kỳ rà soát năm 2021, đồng thời tiến hành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản thuộc trách nhiệm rà soát vẫn còn một số thiếu sót như: một số quy định chưa phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật cấp trên, ban hành văn bản không theo quy định tại Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vẫn còn quy định quy phạm trong văn bản cá biệt.

Hàng năm, tại huyện Vĩnh Linh, số lượng văn bản QPPL được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung là rất lớn và có liên quan mật thiết với nhiều văn bản khác trong hệ thống pháp luật. Do vậy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác rà soát trên địa bàn cần thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin văn bản QPPL để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

BBT

Bài viết liên quan